STOP
SEKSEDUKACJI!

Powiedzmy "NIE" podważaniu
praw rodziców
i demoralizacji dzieci!

Centrum Życia i Rodziny wspólnie z Instytutem Ordo Iuris przygotowało petycję do Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, o zajęcie się projektem zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Zabezpiecza on prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami – aby to oni decydowali, jakie treści przekazaywane są ich dzieciom w zakresie ludzkiej seksualności.

Jego założenia są następujące:

  • Organizacje planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców.
  • Uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców.
  • W przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie pozwólmy, by ogromny wysiłek wkładany przez rodzinę w dobre wychowanie dziecka był niweczony w szkole – miejscu, od którego oczekujemy, że będzie dla rodziców wsparciem i pomocą.

Prosimy o podpis pod petycją do Ministra Edukacji Narodowej !

Podpisz apel do Ministra Edukacji Narodowej!

Minister Edukacji Narodowej

Dariusz Piontkowski

 

Szanowny Panie Ministrze,

z dużym niepokojem obserwuję próby wprowadzenia do szkół zajęć z tzw. edukacji seksualnej, wykraczających poza obowiązującą podstawę programową. Niestety, przepisy ustawy Prawo oświatowe w niewystarczający sposób chronią konstytucyjne uprawnienie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dzieci mogą być narażone na oddziaływanie treści wpływających negatywnie na ich rozwój.

Dlatego wyrażam swoje poparcie dla projektu zmian w ustawie Prawo oświatowe przedstawionego przez Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut Ordo Iuris. Proponowane zmiany przewidują, że:

  • podmioty planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka lub rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców;
  • uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców;
  • w przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Polska ustawa zasadnicza – w art. 48 oraz 53 ust. 3 – gwarantuje pierwszeństwo rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to konstytucyjne prawo, które wszystkie organy państwa polskiego mają obowiązek respektować. Uważamy, iż postulowane zmiany mogą przyczynić się do realnego wpływu na transparentne funkcjonowanie organizacji pozarządowych w szkołach, a przede wszystkim ochronią dzieci przed propagowanymi przez nie szkodliwymi treściami.

Z tych powodów wzywam Pana Ministra do niezwłocznego rozpatrzenia przedłożonego projektu nowelizacji Prawa oświatowego i pilnego podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do uregulowania tych kwestii.

 

Z wyrazami szacunku

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Petycję podpisało już 8139 osób!

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2019

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do Ministra Edukacji Narodowej, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do Ministra Edukacji Narodowej, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.