STOP
SEKSEDUKACJI!

Powiedzmy "NIE" podważaniu
praw rodziców
i demoralizacji dzieci!

Centrum Życia i Rodziny wspólnie z Instytutem Ordo Iuris przygotowało petycję do Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, o zajęcie się projektem zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Zabezpiecza on prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami – aby to oni decydowali, jakie treści przekazaywane są ich dzieciom w zakresie ludzkiej seksualności.

Jego założenia są następujące:

  • Organizacje planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców.
  • Uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców.
  • W przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie pozwólmy, by ogromny wysiłek wkładany przez rodzinę w dobre wychowanie dziecka był niweczony w szkole – miejscu, od którego oczekujemy, że będzie dla rodziców wsparciem i pomocą.

Prosimy o podpis pod petycją do Ministra Edukacji Narodowej !

Podpisz apel do Ministra Edukacji Narodowej!

Minister Edukacji Narodowej

Dariusz Piontkowski

 

Szanowny Panie Ministrze,

z dużym niepokojem obserwuję próby wprowadzenia do szkół zajęć z tzw. edukacji seksualnej, wykraczających poza obowiązującą podstawę programową. Niestety, przepisy ustawy Prawo oświatowe w niewystarczający sposób chronią konstytucyjne uprawnienie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dzieci mogą być narażone na oddziaływanie treści wpływających negatywnie na ich rozwój.

Dlatego wyrażam swoje poparcie dla projektu zmian w ustawie Prawo oświatowe przedstawionego przez Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut Ordo Iuris. Proponowane zmiany przewidują, że:

  • podmioty planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka lub rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców;
  • uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców;
  • w przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Polska ustawa zasadnicza – w art. 48 oraz 53 ust. 3 – gwarantuje pierwszeństwo rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to konstytucyjne prawo, które wszystkie organy państwa polskiego mają obowiązek respektować. Uważamy, iż postulowane zmiany mogą przyczynić się do realnego wpływu na transparentne funkcjonowanie organizacji pozarządowych w szkołach, a przede wszystkim ochronią dzieci przed propagowanymi przez nie szkodliwymi treściami.

Z tych powodów wzywam Pana Ministra do niezwłocznego rozpatrzenia przedłożonego projektu nowelizacji Prawa oświatowego i pilnego podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do uregulowania tych kwestii.

 

Z wyrazami szacunku

Akcja zastała zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział!

© Centrum Życia i Rodziny